Jak uzyskać pozwolenie do celów kolekcjonerskich?

Aby zdobyć pozwolenie do celów kolekcjonerskich trzeba:

– ukończyć 21 lat
– mieć miejsce stałego pobytu na terytorium RP (nie musi być identyczne z miejscem zameldowania)
– nie można być skazanym za umyślne przestępstwa, umyślne przestępstwa skarbowe, nieumyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia;

uwaga: można otrzymać pozwolenie na broń, jeśli nastąpiło zatarcie, tak więc wyrok sprzed wielu lat nie powinien być przeszkodą.

1) mieć udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim
2) zrobić badania lekarskie i psychologiczne:

Lista lekarzy: woj. łódzkie | woj. mazowieckie (Warszawa) | woj. mazowieckie (Radom)woj. śląskie | woj. wielkopolskie | woj. opolskie | woj. dolnośląskie | woj. podkarpackie | woj. lubelskie | woj. lubuskie | woj. świętokrzyskie | woj. pomorskie | woj. zachodniopomorskie | woj. podlaskie | woj. kujawsko-pomorskie | woj. warmińsko-mazurskie | woj. małopolskie

Lista psychologów: woj. łódzkie | woj. mazowieckie (Warszawa) | woj. mazowieckie (Radom)woj. śląskie | woj. wielkopolskie | woj. opolskie | woj. dolnośląskie | woj. podkarpackie | woj. lubelskie | woj. lubuskie | woj. świętokrzyskie | woj. pomorskie | woj. zachodniopomorskie | woj. podlaskie | woj. kujawsko-pomorskie | woj. warmińsko-mazurskie | woj. małopolskie

Koszt badań to ok. 350 – 550 zł

3) uiścić opłatę skarbową

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń wynosi 242 zł.

4) złożyć wniosek

Wniosek o pozwolenie na broń składa się do komendanta wojewódzkiego policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu, a w przypadku żołnierzy zawodowych – do właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Wniosek musi zawierać:

  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o zdolności do dysponowania bronią
  • kopię dowodu osobistego
  • dwie fotografie (3 cm x 4 cm)
  • dokument wskazujący na istnienie ważnej przyczyny posiadania broni czyli trzeba należeć do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, np. do Gun Defense

5) wywiad środowiskowy

Jest to nic innego jak, wizyta i krótka rozmowa z dzielnicowym w Twoim miejscu zamieszkania.

6) zdać egzamin przed WPA

a) Część teoretyczna składa się z 10 pytań; przy każdym trzeba wybrać prawidłową spośród 3 odpowiedzi. Obejmuje ustawę o broni i amunicji wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu karnego dotyczące przestępstw związanych z bronią. 
b) Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności
prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

Egzamin kosztuje 1150 zł. W przypadku niezdania można raz podejść do egzaminu
poprawkowego, kosztującego połowę tej kwoty (575 zł).

Teraz gdy już uzyskałeś pozwolenie na broń czeka Cię najtrudniejsze zadanie, a mianowicie wybór broni 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *